Krawiec

(A.12.) Wykonywanie usług krawieckich
W ZAWODZIE: KRAWIEC

Absolwent KKZ kształcących w zawodzie krawiec może podejmować pracę w zakładach przemysłu odzieżowego w: krojowni, wzorcowni, szwalni, wykończalni, dziale przygotowania produkcji oraz w zakładach miarowo-usługowych, może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  [KKZ]