Kurs kompetencji ogólnych

Kurs kompetencji ogólnych jest pozaszkolną formą kształcenia i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.

Osoba, która zda egzaminy eksternistyczne z zakresu wszystkich przedmiotów wymienionych niżej uzyskuje tym samym potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zgodnie z ramowym planem nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej wynosi:

a) język polski – 160 godzin,

b) język obcy nowożytny – 130 godzin,

c) historia – 60 godzin,

d) wiedza o społeczeństwie – 30 godzin,

e) podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin,

f) geografia – 30 godzin,

g) biologia – 30 godzin,

h) chemia – 30 godzin,

i) fizyka – 30 godzin,

j) matematyka – 130 godzin,

k) informatyka – 30 godzin.