KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPAWACZA

  • ŁUKOWEGO ELEKTRODĄ OTULONĄ (111)
  • ELEKTRODĄ TOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW (135) MAG
  • GAZOWEGO (311)

CELEM KURSU JEST:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W-07/IS-17 po kursach spawania blach i rur – spoiny pachwinowe objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa, w zakresie spawania:

–        łukowego elektrodą otuloną (111),

–        elektrodą topliwą w osłonie gazów (135),

oraz spawania spoin czołowych blach i rur objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa, w zakresie spawania:

–        gazowego (311).

CZAS TRWANIA KURSU – LICZBA GODZIN

                                   Spawanie łukowe
– elektrodą otuloną (111)
                                             Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi                                      Spawanie spoin czołowych blach i rur – gazowe (311)
                                     Szkolenie:

teoretyczne – 23 godz.

praktyczne – 140 godz.

___________

163 godz.

                                          Szkolenie:

teoretyczne –  25 godz.

praktyczne – 120 godz.

___________

145 godz.

                                    Szkolenie:

teoretyczne –  31 godz.

praktyczne –   96 godz.

___________

127 godz.

ZASADY REKRUTACJI:

  1. Ukończenie co najmniej szkoły podstawowej – ośmioklasowej, gimnazjum,
  2. Ukończone 18 lat,
  3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

UCZESTNIK OTRZYMUJE:

  1. Uprawnienia do spawania – uprawnienia są ważne 2 lata i muszą być przedłużane zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  2. Książeczkę spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
  3. Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder Approval Test Certifikate) w języku polskim i angielskim lub polskim i niemieckim. Wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

CENA KURSU:

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)       –          1700,00 zł

Spawanie metodą MAG (135  )                      –          1600,00 zł

Spawanie gazowe (311)                                  –          1600,00 zł

 

Do ceny kursu dolicza się 80,00 zł za książeczkę spawacza i świadectwo.

Ilość uczestników na jednym kursie 10 osób (przy mniejszej liczbie uczestników cena kursu ulega zwiększeniu proporcjonalnie np. spawanie metodą MAG dla 8 osób cena      dla 1 uczestnika wynosi 2125,00 zł.

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego posiada ATEST NR 588/2013; NR 588a/2013 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.