Praktyki zawodowe

Kierownik Szkolenia Praktycznego BCKUiP

mgr Jadwiga Sołowij

pełni dyżur w Zespole Pracowni Nr 1 BCKUiP   Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 37 p. 203

kontakt:             tel.           33 812 46 43   wew. 5030         kom.   502 610 619

                             adres e-mail :              

Szkoły I klasy objęte praktykami zawodowymi :

ZSSiO : technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik   spedytor.
ZSE : technik logistyk.
CKU :

 

technik usług kosmetycznych, technik żywienia i usług gastronomicznych, florysta.

 

Praktyki zawodowe dla uczniów ZSSiO i ZSE są to miesięczne niepłatne praktyki realizowane w zakładach pracy w terminach uzgodnionych ze szkołami macierzystymi.   /aktualne terminy znajdują się w harmonogramie praktyk/

Praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy CKU realizowane są w ciągu roku szkolnego od listopada do kwietnia w terminach dogodnych zarówno dla praktykanta jak i pracodawcy.

Praktyka zawodowa – jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży.

W czasie odbywania praktyki uczeń-praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkować się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, w którym odbywa praktykę zawodową.

Praktyki zawodowe wynikające z programu nauczania w poszczególnych klasach są niepłatne. Mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez kierownika szkolenia praktycznego BCKUiP bądź w wybranym przez ucznia zakładzie pracy jeśli zakład ten spełnia określone warunki.

Jeśli uczeń chce odbyć praktykę we wskazanym przez siebie zakładzie musi dostarczyć odpowiednie dokumenty kierownikowi szkolenia praktycznego w terminie:

Klasy ZSSiO do 15 września bieżącego roku szkolnego.

Klasy ZSE do 30 października bieżącego roku szkolnego

Uczniowie i słuchacze CKU na bieżąco od października do lutego br. szk.

Działania niezbędne do przygotowania indywidualnych praktyk zawodowych /w miejscu – zakładzie pracy wskazanym przez ucznia/ :

uczeń informuje kierownika szk. prakt. o miejscu, w którym zamierza odbyć praktykę zawodową dostarczając zaświadczenie (druk dostępny w dok. do pobrania), w którym pracodawca potwierdza chęć przyjęcia danego ucznia na praktykę w określonym przez szkołę terminie (kierownik akceptuje dany zakład lub nie, jeśli nie spełnia on określonych wymagań),

na zaświadczeniu muszą znaleźć się dane niezbędne do sporządzenia umowy :

  1. pełną nazwę zakładu pracy,
  2. dokładny adres zakładu,
  3. numer telefonu,
  4. imię i nazwisko właściciela, prezesa lub dyrektora zakładu,
  5. imię i nazwisko opiekuna praktyk.

Na podstawie powyższych danych zostaje sporządzona umowa o praktykę zawodową.

Umowa dokładnie określa obowiązki szkoły jako kierującego, obowiązki zakładu pracy jako przyjmującego i obowiązki ucznia.

Po zakończeniu praktyk wszyscy uczniowie dostarczają kierownikowi szkolenia praktycznego dzienniczek praktyk i zaświadczenie od pracodawcy o odbytej praktyce w terminie do 7 dni po zakończeniu praktyk.

Niedostarczenie w/w dokumentów uniemożliwia dokonanie klasyfikacji ucznia co jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem z tego przedmiotu.

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

Do pobrania:

– regulamin praktyk,

– instrukcja prowadzenia dzienniczka praktyk,

– druk zaświadczenia o przyjęciu na praktykę zawodową,

– druk zaświadczenia oceny ucznia przez pracodawcę.

– * harmonogram  praktyk  zawodowych

Przejdź do dokumentów do pobrania