„Nowy” egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,
  • uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
  • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • osób, które ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego jest przeprowadzany egzamin eksternistyczny.