Egzamin zawodowy

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły szereg zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym w egzaminie, którego obecna nazwa to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Zmiany związane są z realizacją celów kształcenia zawodowego – przygotowania uczniów (i innych osób uczących się) do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się wciąż rynku pracy. W związku z tym w ramach zawodów wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje.

Od roku szkolnego 2012/2013 kształcenie zawodowe jest realizowane:

  • w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej,
  • w czteroletnim technikum,
  • w szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
  • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i na kursach umiejętności zawodowych.

Możliwości kształcenia w zawodach oraz w zakresie kwalifikacji w różnych typach szkół zostały określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Wraz z wprowadzeniem nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, wprowadzono modyfikację sposobu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Teraz każdą z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie potwierdza się odrębnym egzaminem jeszcze w trakcie trwania nauki.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184) – treść rozporządzenia