Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska – Białej

Baner

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.
Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 25.385.309,64 zł. Koszty kwalifikowane ogółem: 23.382.427,42 zł.Dofinansowanie z EFRR: 19.555.283,36 zł (83,63% kosztów kwalifikowanych).
Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 26.11.2007 r. – 31.03.2014 r.
Przedmiotem projektu była budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej. W ramach projektu została zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz przygotowano węzły dostępowe pod instalacje operatorów. Większa cześć sieci, w tym część tzw. infrastruktury pasywnej, cała infrastruktura aktywna oraz sieć radiowa, przeznaczone są na potrzeby własne miasta Bielska-Białej. Część wybudowanej infrastruktury pasywnej udostępniana będzie również operatorom telekomunikacyjnym na jednakowych, niedyskryminujących warunkach.
Zarządzanie infrastrukturą powierzone zostanie odrębnemu podmiotowi – operatorowi infrastruktury, który z kolei udostępni część wybudowanej infrastruktury wszystkim chętnym podmiotom na jednakowych zasadach rynkowych.
Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę miejskiej sieci na potrzeby samorządu i częściowo otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja tego celu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawiła warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych.
W ramach realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto następujące produkty:

 • Długość nowo wybudowanej sieci szkieletowej (wskaźnik kluczowy) – 57,01 km;
 • Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci – 2 szt.;
 • Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej – 192 szt.;
 • Długość nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) – 5,439 km;
 • Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych – 29 szt.;
 • Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) -2 szt.;
 • Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) – 5 km;
 • Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych – 123 szt.;
 • Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – 7 szt.;
 • Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 3 szt.;
 • Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią – 1 szt.;
 • Liczba uruchomionych serwerów – 2 szt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie RPO