technik budownictwa

ZAWÓD: TECHNIK BUDOWNICTWA

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług.
Kierunek umożliwia nabycie umiejętności:

 • organizowania stanowiska pracy na budowie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami technologicznymi,
 • wykonywania typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych,
 • korzystania z dokumentacji budowlanej,
 • dokonywania przedmiarów, pomiarów i obmiarów robót budowlanych,
 • wykonywania prac pomocniczych i naprawczych w budynkach,
 • prowadzenia dokumentacji budowy

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektów. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:
– bardzo dobry stan zdrowia,
– sprawność fizyczna i ruchowa,
– koordynacja wzrokowo-ruchowa,
– wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
– pamięć wzrokowa,
– koncentracja i podzielność uwagi,
– refleks,
– brak lęku przestrzeni i wysokości,
– gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych,
– spostrzegawczość.

CYKL  KSZTAŁCENIA  I REALIZOWANE  PRZEDMIOTY:

Jeśli wybierzesz zawód technik budownictwa twoja nauka w szkole będzie trwała 3 lata. Będziesz mógł zdać maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących takich jak:język polski, matematyka, język angielski, historia, geografia, fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna,   będziesz zgłębiał tajniki:

 •  budownictwo z technologią
 •  materiały budowlane
 •  projektowanie
 •  konstrukcje budowlane
 •  instalacje budowlane
 •  utrzymanie zasobów budowlanych
 •  prawne podstawy działalności zawodowej
 •  organizacja budowy
 •  kosztorysowanie i normowanie
 • eksploatacja obiektów budowlanych
 • język obcy zawodowy
 •  specjalizacja
 •  praktyka zawodowa

EGZAMIN ZAWODOWY I TYTUŁ ZAWODOWY:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu materiału nauczania technika budownictwa.
Zostały one określone w standardach wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardach wymagań dla tego zawodu.
Do egzaminu może przystąpić absolwent, który ukończył szkołę i otrzymał świadectwo ukończenia szkoły.

W wyniku zdania egzaminu zawodowego otrzymuje się tytuł technika budownictwa
i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Po zakończeniu kształcenia możesz dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez rozpoczęcie nauki na studiach wyższych  technicznych.
Technik budownictwa po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni :

 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • wytwórniach prefabrykatów
 • laboratoriach
 • w nadzorze budowlanym
 • w administracji budynków
 • w biurach projektów jako asystent projektanta lub kosztorysant

Po nabyciu odpowiedniego stażu pracy ma możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Może również podjąć pracę w przedsiębiorstwach konserwacji zabytków.

Sytuacja na rynku budowlanym w naszym kraju poprawia się, tak więc pracy dla techników nie powinno zabraknąć. Można również jeżeli jest się odpowiednio operatywnym podjąć własną działalność gospodarczą. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są bardzo cenieni i poszukiwani.