technik handlowiec

ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Podstawowym celem kształcenia w kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej.

Nauka na kierunku technik handlowiec pozwala na zdobycie umiejętności organizowania  działalność małej firmy handlowej, korzystania z różnych źródeł prawa, wypełniania dokumentów i sporządzania pism, prowadzenia rozliczeń działalności gospodarczej, korzystania z różnych źródeł informacji, podejmowania właściwych decyzji rynkowych na podstawie badań oraz prowadzenia negocjacji handlowych. Duże znaczenie ma również  wykształcenie umiejętności  posługiwania się językiem obcym w kontaktach z klientami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni jako przedstawiciele handlowi firm, w działach handlowych firm państwowych i prywatnych, działach logistyki, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi, działach marketingu firm handlowych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych, a jego postawa i cechy to: komunikatywność, uczciwość (w tym kupiecka), rzetelność, dobra pamięć, zamiłowanie do porządku, poczucie estetyki, zrównoważenie emocjonalne i odporność psychiczna odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu i wysoki poziom kultury osobistej.
Ważną cechą handlowca jest odpowiednia prezencja oraz chęć ciągłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE:

 • obniżona odporność fizyczna i psychiczna
 • kalectwo kończyn
 • zaburzenia zmysłu równowagi
 • słaby słuch
 • daltonizm
 • przewlekłe choroby skóry
 • wady wymowy

CYKL  KSZTAŁCENIA  I REALIZOWANE  PRZEDMIOTY:

Jeśli wybierzesz zawód technik handlowiec twoja nauka w szkole będzie trwała 3 lata. Będziesz mógł zdać maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących takich jak:język polski, matematyka, język angielski, historia, geografia, fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna,   będziesz zgłębiał tajniki:

 • podstaw ekonomii
 • statystyki
 • ekonomiki handlu
 • elementów prawa
 • rachunkowości  handlowej
 • towaroznawstwa
 • marketingu i reklamy
 • języka angielskiego zawodowego
 • pracowni informatyczno handlowej
 • działalności przedsiębiorstwa handlowego
 • praktyki  zawodowej

EGZAMIN ZAWODOWY I TYTUŁ ZAWODOWY:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu materiału nauczania technika handlowca.
Zostały one określone w standardach wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardach wymagań dla tego zawodu.

Do egzaminu może przystąpić absolwent, który ukończył szkołę i otrzymał świadectwo ukończenia szkoły.

W wyniku zdania egzaminu zawodowego otrzymuje się tytuł technika handlowca i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Po zakończeniu kształcenia możesz dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez rozpoczęcie nauki na studiach wyższych na akademiach  ekonomicznych lub  uczelniach technicznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, umiejętność posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesną rachunkowością, zasadami prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Absolwent jest zaznajomiony z wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi problematyki handlowej.
Absolwent otrzymuje odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni jako:

  • przedstawiciele handlowi firm,
  • w działach handlowych firm państwowych i prywatnych,
  • w działach logistyki,
  • jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi,
  • w działach marketingu firm handlowych
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie handlu