Szkolenia BHP

BIELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL. PIASTOWSKA 21
____________________________________________________________________________________

 

PROWADZI SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

  • na zlecenie, bezpośrednio w firmach, szkołach i placówkach, instytucjach;
  • w siedzibach Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej.

ZAKRES I TREŚĆ SZKOLEŃ
____________________________

Zgodny z ramowymi programami szkolenia
– załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Tematyka szkolenia dostosowana do wymagań bhp w grupach zawodowych uczestników szkolenia.

ADRESACI
____________________________

  • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami (w tym dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek).
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych technolodzy i organizatorzy produkcji.
  • Pracownicy administracyjno biurowi w tym zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych, a także placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych. Jednostek badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

TERMIN SZKOLEŃ: Po zebraniu grupy wg zgłoszenia osób indywidualnych lub ofert firm.

 

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE: Edukatorzy – Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Funkcjonariusz Miejskiej Straży Pożarnej, ratownik medyczny.

 

ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
Sekretariat Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
43-300 Bielsko – Biała
ul. Piastowska 21
tel. 033 8143027
fax 033 8143027

Druk zgłoszenia na szkolenia można pobrać ze strony bckuipbielsko.pl i złożyć w sekretariacie BCKUiP lub przesłać drogą elektroniczną wypełniając druk on-line.

Podstawa prawna zakresu form organizacyjnych i częstotliwości organizowania szkoleń okresowych bhp stanowią rozporządzenia.

NR SZKOLENIA 1/BHP

SZKOLENIE BHP OKRESOWE
DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH
(nauczycieli szkół i przedszkoli)

1

CEL SZKOLENIA Aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
– oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
– metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i
bezpieczeństwa pracowników,
– kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z       przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
– postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

2

UCZESTNICY SZKOLENIA Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo
z odpowiedzialnością z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

3

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA Szkolenie będzie organizowane w formie kursu. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym

4

LICZBA GODZIN 8 godzin lekcyjnych (1 godz. – 45 min).
(dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek obowiązuje kurs 16 godzin).

5

UZYSKANE UPRAWNIENIA Uczestnik otrzymuje:
zaświadczenie wydane przez organizatora kursu potwierdzające ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym.
Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2007r. Nr 196 poz. 1420).

6

CENA KURSU W zależności od liczby uczestników kursu 45 zł. na osobę przy grupie minimum 30 osób.

NR SZKOLENIA 2/BHP

SZKOLENIE BHP OKRESOWE
DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

1

CEL SZKOLENIA Aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
– przepisów i zasad bezpieczeń stwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
– zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
– postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń .

2

UCZESTNICY SZKOLENIA Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

3

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA Szkolenie będzie organizowane w formie instruktażu, wykładu, pogadanki.
Szkolenie okresowe koń czy się egzaminem sprawdzającym.

4

LICZBA GODZIN 8 godzin lekcyjnych (1 godz. – 45 min).

5

UZYSKANE UPRAWNIENIA Uczestnik otrzymuje:
zaświadczenie wydane przez organizatora kursu potwierdzające ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym.
Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2007r. Nr 196 poz. 1420).

6

CENA KURSU W zależności od liczby uczestników kursu 45 zł. na osobę przy grupie minimum 30 osób.

NR SZKOLENIA 3/BHP

SZKOLENIE BHP OKRESOWE
DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

1

CEL SZKOLENIA Aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
– oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka   związanego z tymi zagrożeniami,
– kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
– ochrony pracowników przed zagrożeniami związanych z wykonywaną pracą.

2

UCZESTNICY SZKOLENIA Szkolenie jest przeznaczone dla:
– pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
– innych osób kierującymi pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

3

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA Szkolenie będzie organizowane w formie kursu.
Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym.

4

LICZBA GODZIN 16 godzin lekcyjnych (1 godz. – 45 min).

5

UZYSKANE UPRAWNIENIA Uczestnik otrzymuje:
zaświadczenie wydane przez organizatora kursu potwierdzające ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym.
Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2007r. Nr 196 poz. 1420).

6

CENA KURSU W zależności od liczby uczestników kursu 90 zł. na osobę przy grupie 30 osób.