Państwowa Komisja Egzaminacyjna

 • tytuł zawodowy
 • tytuł zawodowy mistrza

Informujemy, że Śląski Kurator Oświaty powołał przy BCKUiP Państwową Komisję Egzaminacyjną na lata 2009-2013 do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy oraz tytuł zawodowy mistrza.

Możliwość zdobycia tytułu zawodowego w zawodzie:

 • monter elektronik – symbol cyfrowy zawodu 725[01],
 • mechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy zawodu 723[04],
 • ślusarz – symbol cyfrowy zawodu 722[03],
 • sprzedawca – symbol cyfrowy zawodu 522[01],
 • operator obrabiarek skrawających – symbol cyfrowy zawodu 722[02],
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń – symbol cyfrowy zawodu 723[02],
 • krawiec – symbol cyfrowy zawodu 743[01],
 • elektryk – symbol cyfrowy zawodu 724[01],
 • elektromechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy zawodu 724[02],
 • blacharz samochodowy – symbol cyfrowy zawodu 721[03].

Możliwość zdobycia tytułu zawodowego mistrza w zawodzie:

 • monter elektronik – symbol cyfrowy zawodu 725[01],
 • mechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy zawodu 723[04],
 • ślusarz – symbol cyfrowy zawodu 722[03],
 • sprzedawca – symbol cyfrowy zawodu 522[01],
 • operator obrabiarek skrawających – symbol cyfrowy zawodu 722[02],
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń – symbol cyfrowy zawodu 723[02],
 • krawiec – symbol cyfrowy zawodu 743[01],
 • elektryk – symbol cyfrowy zawodu 724[01],
 • elektromechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy zawodu 724[02],
 • blacharz samochodowy – symbol cyfrowy zawodu 721[03].

Wymagane dokumenty

Przed egzaminem na tytuł zawodowy należy dostarczyć:

 1. Podanie skierowane do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Piastowska 21, 43-300 Bielsko-Biała) o dopuszczenie do egzaminu na tytuł zawodowy.
 2. Dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie:
  • 3 lata po ośmioletniej szkole podstawowej, lub
  • 2 lata po gimnazjum.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (lub szkoły pogimnazjalnej, ZSZ, średniej, policealnej) lub dyplom ukończenia studiów – kserokopię i oryginał, który zostanie zwrócony po stwierdzeniu zgodności z oryginałem.
 4. Kserokopię dowodu osobistego.
 5. Jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm.
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Przed egzaminem na tytuł zawodowy mistrza należy dostarczyć:

 1. Podanie skierowane do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Lipnicka 34, 43-300 Bielsko-Biała) o dopuszczenie do egzaminu na tytuł zawodowy mistrza.
 2. Dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie:
  • 3 lata po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • 6 lat łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • 2 lata, jeżeli zdający posiada wykształcenie średnie w danym zawodzie (lub szkołę policealną) oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, lub
  • 1 rok, jeżeli zdający posiada wykształcenie wyższe w kierunku lub specjalności obejmujących zawód, z którego przeprowadzony będzie egzamin.
 3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (lub szkoły pogimnazjalnej, ZSZ, średniej, policealnej) lub dyplom ukończenia studiów – kserokopię i oryginał, który zostanie zwrócony po stwierdzeniu zgodności z oryginałem.
  Kandydat ubiegający się o tytuł mistrza nieposiadający wykształcenia średniego lub wyższego w tym zawodzie dołącza także świadectwo uzyskania tytułu zawodowego.
 4. Kserokopię dowodu osobistego.
 5. Jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm.
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216).


Pismo powołujšce PKE przy BCKUiP