Posiedzenie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wyjazdowe posiedzenie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

W dniu 05 listopada 2014 r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na zaproszenie dyrektora Zdzisława Naruszewicza odbyło się pierwsze wyjazdowe posiedzenie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach. Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, środowiska nauczycielskiego oraz pracodawcy zatrudniający uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu.

Spotkanie otworzyła Pani Beata Marynowska Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach zapraszając do dyskusji nt. kształcenia uczniów w zawodach budowlanych – „Czy edukacja młodzieży idzie w dobrym kierunku?”. W swym wystąpieniu podkreśliła rolę Inspekcji Pracy w kształtowaniu świadomości zagrożeń w budownictwie poprzez podejmowanie działalności prewencyjno-promocyjnej. Uczestników konferencji przywitał również przewodniczący Śląskiej Rady, Pan Tomasz Golis, wywołując dyskusję nt. dwóch aspektów: potrzeby edukacji młodzieży w zakresie BHP oraz wzajemnej współpracy pomiędzy placówkami szkolnymi uczącymi w zawodach budowlanych, a pracodawcami przygotowującymi uczniów do praktycznej nauki zawodu.

W dalszej części spotkania dyrektor Centrum, Zdzisław Naruszewicz omówił problematykę kształcenia młodzieży w zawodach budowlanych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz podzielił się uwagami dot. praktycznej nauki zawodu realizowanej przez zakłady pracy.

Uczestnicy konferencji żywo włączyli się do dyskusji nt. poruszonych problemów. Podsumowując, dyskusja obejmowała kilka wiodących wątków:

  • trudności techniczne i organizacyjne pracodawców we właściwym przygotowaniu uczniów do zawodu,
  • brak fachowców na rynku pracy, związany ze spadkiem zainteresowania kształcenia się młodzieży w szkołach zawodowych w branży budowlanej,
  • konieczność nawiązania współpracy pomiędzy szkołami, pracodawcami, a także organami samorządu terytorialnego w zakresie określenia kierunków podejmowanych działań na rzecz właściwego przygotowania młodzieży do pracy w zawodach budowlanych,
  • problem niskich wynagrodzeń w branży budowlanej skutkujący niską motywacją młodzieży do kształcenia się w tych zawodach,
  • brak prawidłowo prowadzonych praktyk zawodowych na budowach dla uczniów,
  • problem traktowania uczniów odbywających praktyki zawodowe jako pracowników pomocniczych/porządkowych.

Na zakończenie części dyskusyjnej nadinspektor sekcji budownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Pani Anetta Ranosz przedstawiła prezentację nt. „Wypadki w budownictwie, a przygotowanie do pracy”, a także omówiła wyniki konkursu dla młodzieży tj. XV edycji konkursu wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez pracodawców problemom zaprosiła do współpracy w ramach prowadzonych przez Inspekcję Pracy programów prewencyjnych, w tym program pn. „Budowa – Stop wypadkom”.

W dalszej kolejności koordynator programu edukacyjnego PIP „Kultura Bezpieczeństwa” główny specjalista Wioletta Natkaniec przedstawiła założenia do realizacji programu i zaprosiła obecnych na spotkaniu nauczycieli do współpracy w zakresie właściwego kształtowania świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród uczniów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia.

Na zakończenie spotkanie członkowie Śląskiej Rady zaproszeni zostali do pracowni symulacyjnych Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, gdzie uczniowie mają okazję doskonalić swoje umiejętności między innymi w zawodach murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Mają tam doskonałe warunki do tego, by się rozwijać, dopasowując kształcenie do potencjalnych potrzeb rynku pracy. Prezentowane pracownie umożliwiają uczniom naukę konkretnego zawodu, jak również pozwalają w sposób praktyczny nabywać umiejętności branżowe. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pracowni, jak i zabezpieczenie materiałów budowlanych wykorzystywanych podczas nauki jest wyzwaniem finansowym dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Dyrektor Zdzisław Naruszewicz zapoznał Śląską Radę z trudnościami w pozyskiwaniu funduszy na wyposażenie pracowni i zabezpieczanie odpowiednich materiałów i wyrobów budowlanych.

Uczestnikami obrad Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie byli również przedstawiciele Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej:

  • Pan Janusz Kaps – zastępca Dyrektora MZO,
  • Pani Ewa Szymanek-Płaska – starszy inspektor MZO,

Więcej zdjęć: PIP Katowice