BCKUiP – przyznanie Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

10 grudnia 2015 roku odbyła się w BCKUiP uroczystość nadania naszej szkole certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat wręczył w obecności przedstawicieli Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku Białej Jana Solicha – dyrektora MZO oraz Aleksandra Pietrzaka – głównego specjalisty MZO, pracowników oraz słuchaczy szkoły Pan Tomasz Wojtasik – konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Po wręczeniu odbyła się prezentacja na temat „Niska emisja od przyczyn występowania do sposobów eliminacji” prowadzona przez Pana Piotra Piątkowskiego – eksperta z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) w Warszawie.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Program koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten oddolny ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.

Obecnie w Polsce program rozwijany jest we wszystkich województwach. Do sieci szkół promujących zdrowie należy ponad 3.000 placówek.

Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Problematyka zdrowia w kontekście profilaktyki towarzyszy nam od momentu powstania Centrum Kształcenia Ustawicznego w 1994r. oraz po utworzeniu Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w 2005r. Jest to jeden z głównych celów Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego naszej szkoły.

W związku z dużym zaangażowaniem społeczności szkolnej w propagowanie zdrowego stylu życia, po zapoznaniu z ideą, koncepcją i modelem tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie, w dniu 22.01.2010r. Rada Pedagogiczna jednogłośnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do projektu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Realizacja programu w okresie przygotowawczym polegała na podjęciu następujących działań:

 1. W dniu 13 września 2013 r. podpisano deklarację przystąpienia do Projektu.
 2. Nawiązano współpracę z Wojewódzkim Koordynatorem Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Regionalnym Ośrodku Metodyczno- Edukacyjnym Metis w Katowicach
 3. Powołano Szkolnego Koordynatora ds. Promocji Zdrowia oraz Zespół ds. Promocji Zdrowia pod kierownictwem Szkolnego Koordynatora ds. Promocji Zdrowia, p. mgr Izabeli Stec
 4. Szkolny Koordynator ds. Promocji Zdrowia uczestniczył w cyklu szkoleń dla koordynatorów ,,Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie? I rok zajęć”, zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno Edukacyjny Metis w Katowicach.
 5. Przeprowadzono wstępną diagnozę potrzeb i zasobów środowiska szkolnego, na podstawie których opracowano 3- letni Szkolny Program Promocji Zdrowia oraz roczny harmonogram działań.
 6. W dniu 13 września 2013r. Rada Pedagogiczna w drodze uchwały zatwierdziła Program do realizacji.

Łącznie, w roku szkolnym 2013/2014 na terenie BCKUiP, w szkoleniach grupowych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej oraz chorób zakaźnych i zdrowego odżywiania, prowadzonych przez zaproszonych specjalistów, w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyło 415 uczniów i słuchaczy naszej szkoły.

Podczas pierwszego roku realizacji Szkolnego Programu Promocji Zdrowia w zajęciach grupowych, prowadzonych zarówno przez gości – specjalistów oraz pedagogów szkolnych BCKUiP, w roku szkolnym 2013/2014 wzięło udział 994 słuchaczy i uczniów naszej szkoły.

W roku szkolnym 2014/2015 w zajęciach grupowych prowadzonych przez pedagogów szkolnych uczestniczyło w sumie 1141 słuchaczy i uczniów BCKUiP.

W roku szkolnym 2015/2016 Szkolny Program Promocji Zdrowia realizowany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Zasady zdrowego żywienia
 • Substancje uzależniające
 • Uzależnienia- alkoholizm
 • Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka
 • Uzależnienia- nikotynizm
 • Jak pokonać stres?
 • Relacje interpersonalne