Rekrutacja 2015/2016

BIELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO
OGŁASZA NABÓR:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoły Policealne
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

ZAPRASZAMY:

Pełnoletnich absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

Do kontynuowania nauki w:

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Forma nauki stacjonarna lub zaoczna.
Czas nauki: 3 lata (dla słuchaczy, którzy ukończyli ZSZ 2 lata).

 • Forma stacjonarna – zajęcia 3 razy w tygodniu;
 • Forma zaoczna – zajęcia 2 razy w tygodniu.
  Nauka w systemie dwuzmianowym: rano lub popołudniu.

Uzyskane wykształcenie średnie umożliwia:

 • Podjęcie nauki na wyższej uczelni;
 • Zdobycie tytułu technika w wybranym zawodzie po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdaniu egzaminów zewnętrznych.

Absolwentów szkół średnich

Do kontynuowania nauki w:

Szkole Policealnej

kształcącej w zawodach:

Technik administracji

Czas nauki: 2 lata.
Forma zaoczna, zajęcia 2-3 x w tygodniu.
Absolwent szkoły może być zatrudniony w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych, a także w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych.

Technik rachunkowości

Czas nauki: 2 lata.
Forma zaoczna, zajęcia 2-3 x w tygodniu.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości może być zatrudniony w: biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach, zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, urzędach skarbowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nabyte w trakcie kształcenia umiejętności umożliwiają również pracę w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej. Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Florysta

Czas nauki: 1 rok.
Forma zaoczna, zajęcia 2-3 x w tygodniu.
Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu: projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych; aranżacji wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z zastosowaniem materiału roślinnego; prowadzenia sprzedaży roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych; wykonywania usług florystycznych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 • (A.12.) Wykonywanie usług krawieckich
  (w zawodzie: krawiec, technik technologii odzieży);
 • (A.18.) Prowadzenie sprzedaży
  (w zawodzie: sprzedawca, technik handlowiec);
 • (A.62.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  (w zawodzie: technik usług kosmetycznych);
 • (A.65.) Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (w zawodzie: technik rachunkowości);
 • (B.5.) Montaż systemów suchej zabudowy
  (w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie);
 • (B.18.) Wykonanie robót murarskich i tynkarskich
  (w zawodzie: murarz-tynkarz, technik budownictwa);
 • (E.7.) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  (w zawodzie: elektryk, technik elektryk);
 • (E.24.) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  (w zawodzie: technik elektryk);
 • (M.18.) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  (w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów
  samochodowych);
 • (M.19.) Użytkowanie obrabiarek skrawających
  (w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik);
 • (M.42.) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  (w zawodzie: technik pojazdów samochodowych);
 • (M.44. ) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
  (w zawodzie: technik mechanik);
 • (T.15.) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  (w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych).

Formy odpłatne:

Prowadzimy również odpłatne formy kształcenia i doskonalenia: kurs kompetencji ogólnych, kursy doskonalące: spawania, obsługi obrabiarek CNC, obrabiarek konwencjonalnych (tokarek, frezarek), ślusarstwa, oprogramowania CAD i CAM, kursy językowe, obsługi komputera i inne.


Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych (na semestr pierwszy) oraz na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – od 01 czerwca 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r.

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (na semestr pierwszy) oraz na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe będą przyjmowani bez egzaminów wstępnych. W przypadku większej liczby kandydatów Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna  przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty  (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w dniach 24 i 25 sierpnia 2015 r.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi dnia 25 sierpnia 2015 r. (do godz. 1200).

UWAGA:

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc) – w dniach 25 – 15 września 2015 r.

Kwestionariusze do pobrania tutaj: link